خمیرمایه دسته گل ۳۰گرمی

۵,۵۰۰ تومان
۵,۲۵۰ تومان

عدس فله بسته ۶۰۰گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان

لوبیا سفید فله بسته ۶۰۰گرمی

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان

قند شکسته پردیس ۴۰۰ گرمی

۶,۷۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان

بیکینگ پودر مهسا ۱۰۰ گرمی

۷,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان

قند شکسته پردیس ۷۰۰گرمی

۱۰,۹۰۰ تومان
۱۰,۶۵۰ تومان

رشته آش وریس اصفهان ۷۰۰گرمی

۱۰,۸۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان

نشاسته ضامن ۴۰۰گرمی

۷,۰۰۰ تومان
۶,۷۵۰ تومان